Stadgar

Hajomsfiber

 

Stadgar

 

Antagna av föreningens medlemsstämma 2013-04-18.

 

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn (firma) är Hajomsfiber ekonomisk förening.

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett
lokalt fibernät för bredband, Ledningsnätet, tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a.
data-och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla med-
lemmarna trafiktjänster, exempelvis så kallade bredbandstjänster och telefon, samt bedriva
annan sammanhängande och förenlig verksamhet.

Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

§ 3 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Marks kommun.

§ 4 Medlemskap

Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsom-
råde, som utgörs av Hajoms socken med omnejd, och som kan förväntas följa föreningens
stadgar samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera del-
ägare kan dock endast en av dem vara medlem.

Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållen blan-
kett. Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

Om det är ändamålsenligt får arrendator och hyresgäst jämställas med fastighetsägare.

Företag, juridisk person, representeras av person som tecknar företaget.

§ 5 Medlems skyldighet

Varje medlem är skyldig att betala av föreningsstämman fastställda insatser samt av före-
ningsstämman eller styrelsen fastställda avgifter och även i övrigt följa föreningens stadgar
och beslut.

§ 6 Insatser

Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 kr och högst 30 000 kr för
varje ansluten fastighet. Med ansluten fastighet menas fastighet som är eller planeras att bli
ansluten eller är förberedd för anslutning till föreningens nätverk.

Insatsen skall betalas till föreningens konto. 100 kronor betalas inom två veckor efter att
medlemskap beviljats. Resterande belopp betalas enligt styrelsens anvisningar.

En insats återbetalas först 1 år, dock senast 5 år, efter medlems avgång. Det belopp som åter-
betalas beräknas enligt 4 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar.

Utesluten medlem enlig § 8 förlorar rätten att få ut sin medlemsinsats och på henne/honom
belöpande vinstutdelning.

En medlems insats utgör ständig pant för all föreningens fordran mot medlemmen. Då med-
lem avgått äger föreningen kvitta sin fordran på medlemmen mot det insatsbelopp och den
vinstutdelning som medlemmen äger utfå.

§ 7 Avgifter

§ 7.1 Årsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala en årsavgift som beslutas av föreningsstäm-
man, dock högst 300 kr. Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestäm-
mer.

§ 7.2 Anslutningsavgift

Föreningen har rätt att ta ut en anslutningsavgift för att ansluta en fastighet till föreningens
kommunikationsnät. Avgiften fastställs av styrelsen och regleras genom avtal mellan före-
ningen och medlemmen. Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestäm-
mer.

§ 7.3 Nätavgift

Föreningen har rätt att fortlöpande ta ut en nätavgift som ersättning för att upprätthålla den
anslutna fastighetens förbindelse med andra kommunikationsnät, d.v.s. fortlöpande tillhanda-
hålla nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Avgiften fastställs av styrelsen. Av-
giften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 7.4 Andra avgifter

Avgifter för eventuella trafiktjänster bestäms från tid till annan av styrelsen med utgångspunkt
från vilka tjänster som avses och deras omfattning.

§ 8 Uppsägning av medlemskap och uteslutning

Ett medlemskap i föreningen får sägas upp tidigast ett år efter inträdet. Ansökan om utträde ur
föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen på blankett som föreningen till-
handahåller.

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motar-
betar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten med-
lem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman för avgörande genom att an-
mäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till
medlemmen.

§ 9 Avgång

Avgång ur föreningen sker alltid vid slutet av ett räkenskapsår.

En uppsägning av medlemskapet ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 3 månader före
räkenskapsårets slut för att avgången ska ske vid utgången av samma år. Annars sker av-
gången först vid slutet av nästa räkenskapsår. Vid utträde ur föreningen återbetalas det lägre
insatsbeloppet, det vill säga 100 kronor. Sker avgång på grund av uteslutning ska styrelsens
respektive föreningsstämmans beslut vara fattat minst 1 månad före räkenskapsårets slut.

I samband med försäljning av fastigheten, eller när ägandet av fastigheten övergår till annan
på grund av bodelning arv eller testamente, förutsätts den nye fastighetsägaren ansöka om
medlemskap. Medlemskapet och insatsen övergår då på denne.

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst femton (15) ledamöter. Ordförande väljs av
föreningsstämman på ett (1) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls
påföljande räkenskapsår, medan övriga styrelseledamöter väljs av föreningsstämman på två(2)
år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter
valet, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år.

Förutom ordföranden konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande styrelseledamöter överstiger hälften av hela an-
talet styrelseledamöter.

§ 11 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

§ 12 Revisorer
På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas två revisorer med högst två revisorssuppleanter
för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.
§ 13 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 14 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie före-
ningsstämma.

§ 15 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas före juni månads utgång. Föreningsstämman öppnas av
styrelsens ordförande och vid förfall för denne av annan ledamot av styrelsen.

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordningen
7. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt disposition av årets
vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
12. Val av styrelseordförande.
13. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
15. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande.
16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar,
och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsstämman.
17. Mötets avslutande.

§16 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma ska utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling av
uppgivet ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst en tiondel (1/10) av föreningens
medlemmar.

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 17 Rösträtt

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Medlem får företrädas av ombud som är
make/maka/sambo eller annan medlem. Ett ombud får endast företräda en medlem.

§ 18 Kallelse och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift
om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och sen-
ast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra förenings-
stämma.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller med
E-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen ome-
delbart underrätta revisorerna om detta.

§ 19 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enlig fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till re-
servfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas för
särskilt ändamål och/eller utdelas till medlemmarna som återbäring i förhållande till erlagda
avgifter och/eller inbetalda insatser.

§ 20 Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande
till inbetalda insatser.

§ 21 Stadgeändring

Stadgeändring sker enligt 7 kap. 14 och 15 § i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 22 Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.